java 发表于 2012-10-8 04:31

【收集大作戰•紀翔】甜蜜樂章之週末對話(私事)

本帖最后由 java 于 2012-10-11 08:06 编辑

覺得我這個經紀人怎麼樣?
不滿自己的地方。      2#
每天睡幾個小時?      3#
每月的開銷有多少?   4#
如果有長假...            5#
想要許什麼願望呢?   6#
你最喜歡的藝人是?   7#
會先救哪一個?            8#
公司那條魚...            9#
早餐喜歡吃什麼呢?    10#
有送金皓薰禮物嗎?    11#
金皓薰像什麼動物?    12#
相關連結: 【收集大作戰•紀翔】甜蜜樂章之週末對話(公事)

覺得我這個經紀人怎麼樣? 自信上升
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/jue%20de%20wo%20zhe%20ge%20jing%20ji%20ren%20zen%20me%20yang/001_zps7194754f.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/jue%20de%20wo%20zhe%20ge%20jing%20ji%20ren%20zen%20me%20yang/002_zps4e16f15e.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/jue%20de%20wo%20zhe%20ge%20jing%20ji%20ren%20zen%20me%20yang/003_zps9fcb5c8c.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/jue%20de%20wo%20zhe%20ge%20jing%20ji%20ren%20zen%20me%20yang/004_zpsba62101a.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif主角演技上升**** Hidden Message *****


java 发表于 2012-10-11 07:29

不滿自己的地方 才智上升/主角口才上升
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/bu%20man%20zi%20ji%20de%20di%20fang/001_zps3eb7a80b.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/bu%20man%20zi%20ji%20de%20di%20fang/002_zps6363ea5b.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/bu%20man%20zi%20ji%20de%20di%20fang/003_zps3686aad6.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/bu%20man%20zi%20ji%20de%20di%20fang/004_zps5165f07b.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/bu%20man%20zi%20ji%20de%20di%20fang/005_zps8afdc69c.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/bu%20man%20zi%20ji%20de%20di%20fang/006_zps0030296a.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif 口才上升**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:30

每天睡幾個小時? 雙方體能上升
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20tian%20shui%20ji%20ge%20xiao%20shi/001_zps785062b7.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20tian%20shui%20ji%20ge%20xiao%20shi/002_zps6f3fbeb3.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20tian%20shui%20ji%20ge%20xiao%20shi/003_zps97d194b0.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20tian%20shui%20ji%20ge%20xiao%20shi/004_zps1bc852f2.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20tian%20shui%20ji%20ge%20xiao%20shi/005_zpsce6de840.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20tian%20shui%20ji%20ge%20xiao%20shi/006_zpse18129e9.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:30

每月的開銷有多少? 演技上升
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/001_zps48ca018d.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/002_zpsa2396133.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/003_zpsbdf205f2.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/004_zps0054690e.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/005_zpsecd14e3e.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/006_zpsf8d0cfac.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/007_zpsf46fe726.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/008_zps741fcb2f.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/009_zps00dc8aa7.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/mei%20yue%20de%20kai%20xiao%20you%20duo%20shao/010_zpsa1af2636.jpg
http://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:30

如果有長假 壓力下降
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/ru%20guo%20you%20chang%20jia/001_zps254aeab3.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/ru%20guo%20you%20chang%20jia/002_zps23982ff6.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/ru%20guo%20you%20chang%20jia/003_zps8a909849.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:30

想要許什麼願望呢? 口才上升
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/001_zps77e6bf0c.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/002_zps1e2f0e79.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/003_zps81fe56ff.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/004_zpsdfc2e0b7.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/005_zpsdb7eb0d1.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/006_zpsbf631fa6.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/007_zpsbdf888d9.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/xiang%20yao%20xu%20shi%20me%20yuan%20wang%20ne/008_zps3aeef9df.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif口才上升/主角壓力下降**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:30

你最喜歡的藝人是?
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/ni%20zui%20xi%20huan%20de%20yi%20ren%20shi/001_zpsf34cdf14.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/ni%20zui%20xi%20huan%20de%20yi%20ren%20shi/002_zps30c78d67.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/ni%20zui%20xi%20huan%20de%20yi%20ren%20shi/003_zps24aad32f.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/ni%20zui%20xi%20huan%20de%20yi%20ren%20shi/004_zps36318eb9.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:30

會先救哪一個
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/hui%20xian%20jiu%20na%20ge/001_zpse537581f.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/hui%20xian%20jiu%20na%20ge/002_zps22c12698.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/hui%20xian%20jiu%20na%20ge/003_zps24d06459.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/hui%20xian%20jiu%20na%20ge/004_zps92c1003b.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif才智上升**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:31

公司那條魚 才智上升
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/gong%20si%20na%20tiao%20yu/001_zpsdd092e5a.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/gong%20si%20na%20tiao%20yu/002_zps36ec6daf.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/gong%20si%20na%20tiao%20yu/003_zps903376f8.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/gong%20si%20na%20tiao%20yu/004_zps7cddcc26.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/gong%20si%20na%20tiao%20yu/005_zps75c46469.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/gong%20si%20na%20tiao%20yu/006_zps5302dfc7.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif**** Hidden Message *****

java 发表于 2012-10-11 07:31

早餐喜歡吃什麼呢 體能上升
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/zao%20can%20xi%20huan%20chi%20shi%20me%20ne/001_zps75444950.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/zao%20can%20xi%20huan%20chi%20shi%20me%20ne/002_zpsd3bca728.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/zao%20can%20xi%20huan%20chi%20shi%20me%20ne/003_zps3343ad99.jpg
http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/zao%20can%20xi%20huan%20chi%20shi%20me%20ne/004_zpsc2595723.jpg

http://i1338.photobucket.com/albums/o699/java08/zhou%20mo%20dui%20hua/zao%20can%20xi%20huan%20chi%20shi%20me%20ne/005_zpsfa287f17.jpghttp://blog.roodo.com/yukieko/4e1d0452.gif親和力上升**** Hidden Message *****

页: [1] 2
查看完整版本: 【收集大作戰•紀翔】甜蜜樂章之週末對話(私事)